رسانه های محلی

رسانه های محلی و راهبرد امنیت ملی

سایت استان: علیرضا سعید آبادی راهبرد امنیت ملی در این نوشتار ، هنر بکارگیری همه جانبه و دقیق امکانات و توان اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و دفاعی کشور برای برآوردن اهداف امنیت ملی است.مفهوم امنیت ملی سه نسل را پشت سر گذارده است:نسل اول و مفهوم سنتی امنیت.نسل دوم و مفهوم مدرن آن.نسل سوم […]

پربازديد