رسانه های محلی و دولت سازی در ایران

رسانه های محلی و دولت سازی در ایران

سایت استان: علیرضا سعیدآبادی نظام سیاسی اعم از دولت است.دولت ها می آیند و می روند اما نظام سیاسی پابرجاست.یکی از اصلی ترین عوامل این پابرجایی ، ماندگاری ساختار نظام سیاسی است.ساختار به مجموعه ای از عناصر و روابط درون هر نظام سیاسی و ارزش های حاکم بر آن بازمی گردد که به سادگی نه پدید […]

پربازديد