رسانه و خبرنگاران

تکدی گری آبستن آسیب های اجتماعی در گچساران

دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز       پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش هجوم متکدیان فصلی با عنوان کولی‌ها در گچساران، این شهرستان را علاوه بر مشکلات بهداشتی، در معرض آسیب‌ها و ناهنجاری‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی قرار داده است.   حضور زنان کولی و گدایان بر سر چهارراه و قرار گرفتن جلوی […]

پربازديد