رضا آموزگاران

کاندیداهای هم‌استانی حوزه تهران چقدر رای آوردند؟/ از رای میلیونی تا صفر رای!

شاخص ترین این افراد محمدعلی وکیلی مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه ابتکار و خانم فاطمه حسینی دختر سیدصفدر حسینی هستند که در لیست اصلاح طلبان موسوم به امید توانستند با آرا میلیونی به مجلس راه یابند. ( فاطمه حسینی 1218727 رای – رتبه 10) (محمدعلی وکیلی 1163052 رای- رتبه 18)

پربازديد