رضا اکوانیان

از کانون واژه تا شاهنامه خوانی منطقیان/ کتاب های منتشر شده در استان فقط تاریخچه خانواده های خاص است

کهگیلویه و بویراحمد استانی ا‌ست که به خلاف برخی استان‌های کشور، عمری تاریخی در نظام دیوانی ایران ندارد و بر حسب همین جوانی تاریخی- اداری، از امکانات هم – از هر نوعش- به همان اندازه، دور مانده و در نتیجه، نتوانسته در بزنگاه‌های تاریخی- فرهنگی دوران مدرن، چون استان‌های دیرسال، نقشی راهبردی ایفا کند.

«یارانه ی من ، کوپن من»

سایت استان: رضا اکوانیان آن وقت ها وقتی هنوز کوچک بودم و در خیابان دست در دست مادر راه می رفتم با شوق فراوان و نیم خنده ای بر لب در صف مردان می ایستادم زودتر نوبت مان شود کوپن مان را که از روزها قبل لای کوپن ها دنبال شماره اش می گشتم تا […]

پربازديد