رنج نامه معلمان

«رنج نامه معلمان»

سایت استان: سید قربانعلی موسوی * دلم به درد آمد وقتی در جمع فرهنگیان بازنشسته آموزش و پرورش نشسته بودم و از مشکلات معیشتی شان برایم میگفتند و آه میکشیدند ، دلم به درد آمد وقتی یکی از آنها قصه ۶فرزند تحصیل کرده اش را میگفت وبه همراهش قطرات اشک ازگوشه ی چشمانش سرازیر میشد […]

پربازديد