روزنامه بهار

همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد؟

سایت استان: علی محقق جامعه مطبوعاتی کشور یک دوشنبه‌ی توقیف دیگر را هم تجربه کرد. این بار هیات نظارت با ذره بین سخت‌گیر خود یقه «بهار» را گرفت تا این روزنامه در دوران جدید انتشارش به یک سال نرسیده متوقف شود. اگرچه روزنامه نگاری در ایران با واژه « توقیف» آشناست و تعطیلی ناگهانی تحریریه‌ها […]

پربازديد