روزی روزگاری آموزگاری

روزی، روزگاری، آموزگاری!

سایت استان: دکتر مهدی غفاری ………………………………………………………… ( پرنده یِ کوچک پرواز می کند. ) سالِ پنجاه و هشت است. نخستین سالِ پیروزیِ انقلاب و سرنگونیِ شاه. پدر؛ ( افضل غفاری ) کارگرِ کارخانه یِ قند است و مادر؛ ( شمایل نعمتی ) خانه دار. کودک؛ ( مهدی ) پنج ساله است؛ با شوق و ذوقِ […]

پربازديد