سلفی گری

شمشیر داعش به کدام سمت است

1) یکی از جریان­های مهم فکری-سیاسی جهان اسلام در دوران معاصر، جریان ­«سلفی­گری» است. این جریان تنها راه مجد اسلام و مسلمین را رجوع به فرهنگ سلف(گذشته) بدون تأویل و تفسیر احکام اسلام می­داند. اقدام عملی در قالب جهاد و جنگ در تفکر سلفی، جایگاه ویژه­ای دارد. آنان نه تنها خود را مکلّف به پاک­سازی […]

پربازديد