صفا فضیلت خواه

پایان نماینده خوش شانس

علی محمد بزرگواری را باید یکی از خوش شانس ترین افردی عنوان کرد که عالم سیاست روی خوش به آن نشان داد . وی در خالی شدن میدان کهگیلویه از مردان سنگین وزن سیاسی چه در طیف اصول گرایی و چه در طیف اصلاحطلبی اسب خود را چنان تاخت که هیچگاه در خاطر خود چنین […]

پربازديد