عیسی جوادی

162 هزارنفر واجد شرایط رای دادن در کهگیلویه/ اولین سند کهگیلویه چه سالی صادر شد؟

رئیس ثبت احوال کهگیلویه گفت: بیش از 162 هزارنفرواجد شرایط رای دادن درکهگیلویه وجوددارد.

پربازديد