«غاليان» سياست و «کاسبان» حيثيت!

«غالیان» سیاست و «کاسبان» حیثیت!

می گویند:شاه عباس به جهت تنبیه متملقان درباری،امر کرد در مجلس سر قلیان هارا به جای تنباکو از سر گین الاغ پرساخته و آتش روی آنها قرار دهند. پس از آن که درباریان مشغول پک زدن به قلیان‌ها شدند،شاه عباس گاه و بیگاه می‌گفت:این تنباکو‌ها را حاکم همدان برای من فرستاده است کیفیت آن چگونه […]

پربازديد