(فعال محیط زیست ودبیر اجرایی نهضت سبز زاگرس)

درد طبیعت از بی توجهی ماست

محیط زیست و میراث ملی را تخریب کردند، ما فقط آه کشیدیم و نگاه کردیم ،منتظر معجزه نشستیم ،تا شاید از آسمان امدادی برسد زاینده رود را احیا کند ،هوای خوزستان را صاف و پاک ،ارومیه را زنده کند و رود بشار را از آلودگی ها پاک کند! به مدد تکنولوژی،با گوگل ارث در دنیا […]

پربازديد