محمد کاظم کریم نژادی

آسیب شناسی مهاجرت در گذار به مدرنیسم

سایت استان: محمدکاظم کریم نژادی امروزه پدیده مهاجرت و تغییر مکان ها در جوامع گوناگون و در کشورهای مختلف امری رایج و عادی است. اما نوع ،اهمیت و سطح آن در بین افراد و جوامع گوناگون متفاوت است.از طرفی چون برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی در عصر کنونی به هیچ وجه بر پایه الزام یا […]

چالش ها و فرصت ها در گذار از سنت به مدرنیته

سایت استان: محمد کاظم کریم نژادی ملت ها و جوامع توسعه نیافته ویادر حال توسعه همواره و همیشه درگیر و درگیرودار یک چالش و معظل بوده و هستند و آن گذر از سنت به مدرنیته است که چون این تغییر و تبدیل محصول دو رویارویی بزرگ است که اولی محصول جامعه و آداب و رسوم […]

پربازديد