پاستور

ای تو روحِت پاستور!

جنگ جهانی دوم که شد، جاسوسان آلمانی، به فرماندهی شولتسه هولتس آمده بودندمنطقه ی آنها تا وقتی آلمان ها از جنوب وارد ایران میشوند، از عشایر جنوب ایران کمک بگیرند تا بتوانند به راحتی خودشان را برسانند به شوروی. شمسو آن موقع چهار سالش بود، یک روز که از خانه شان دور شده بود یک […]

پربازديد