پتروشیمی ماهشهر

جنوب عادتمان داده شروه خوانی را …

سایت استان: محمد زرین جنوب شهر،جنوب کشور،جنوب شهر،کوچه های تنگ و قدیمی،هوای آلوده فقر،کودکان کار،مظاهر تبعیض،سوء تغذیه،شمال شهر،هوای پاک،ویلاهای میلیاردی،سرسبزی کوه و دامنه .جنوب کشور،آلودگی هوا،ریزگردها،گرمای طاقت فرسا،روستاهای کم بضاعت،درد خشکسالی و بحران آب.دوری از مرکز،نبودن در متن وقایع کشور،دوردست بودن برای مقصدسفرشدن پایتخت نشین ها. شمال کشور سرسبزی،زمین های حاصلخیز،باران که در لطافت طبعش […]

پربازديد