پل هوایی

پلی در غربت عابر و عابرانی درحسرت پل

انتهای بلوار مطهری یاسوج ، جایی که تابلوهای اداره ها و سازمانها روزانه مقصد ارباب رجوع های زیادی است، عبور از این بلوار دو طرفه برای شهروندان همواره دردسرهای زیادی را به همراه دارد.

پربازديد