پیر

پیر فرتوت صنعت استان ناتوان از رفع مطالبات کارگران

کارخانه قند یاسوج، در سال‌های اخیر همواره در برزخ تعطیلی و راه‌اندازی مجدد بوده و شرایط سختی که بیش از همه کام کارگران قندی را تلخ کرده است. در سال‌های اخیر روزی نبوده که حقوق این قشر زحمت‌کش به تعویق نیفتد و یا با تحصن و اعتراض و اعتصاب در پی دریافت حقوق حقه خود نباشند.

پربازديد