پیشکسوتان فوتبال کهگیلویه و بویراحمد

سنگربانی به نام ” کیو “

بیشتر مردم، دوستکام را به اسم کوچک و تخلصش یعنی ” کیو ” می شناسند. از دوران فوتبال و خاطراتش گفت تا توصیه به جوانان.

پربازديد