پیمان باقرپور

بحثی در نسبت توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه

سایت استان: پیمان باقرپور یکی از چالش های اساسی جامعه ایران در سالهای پس از جنگ تحمیلی، مواجهه با الگوی نوسازی در سیاست های اقتصادی بود که با تبعات فرهنگی ویژه خود همراه شد. از این رو، بحث از چگونگی نگریستن به فرهنگ و نسبت آن با سیاست های اقتصادی، همواره یکی از پرسش های […]

پربازديد