پیمان رضائیان

«حرفهایی که بر عده ای گران آمد»

سایت استان: پیمان رضائیان در این زمانه هرکس کلمه‌ الحق بگوید، در و دیوار به معادات او برخیزد (امام محمد غزالی) بعد از مدتی، دیگر بار مردم بویراحمد و دنا سید باقر موسوی جهان آباد ( از نمادها و اسطوره های اصلاحات واقعی) را در میان خوش دیدند. هرچند گرد پیری و غم هجر فرزند […]

پربازديد