چمران موسوی

“شیوه ای موفق در مدیریت شهری”

سایت استان: سید چمران موسوی یکی از جالب ترین و موفقیت آمیزترین شیوه ها در زمینه مدیریت شهری که مدت ده سال است در یکی ازشهر های ایالت نیویورک در حال اجرا است، طرح مدیریت مشارکتی می باشد. این طرح در واقع یک سیستم مدیریت شهری به شکل مشارکتی می باشد و در آن مردم […]

مهندسی مجدد دولت در زمین خواری

سایت استان: چمران موسوی عبارت نامتجانس زمین خواری مفهومی است از بهره برداری غیر متعارف در شیوه متعارف بهره برداری از زمین و عمدتاً به نحو سوداگری و بورس بازی از زمین بهره برداری می کند و فساد اقتصادی سنگینی دارد . در گزارش مجلس آمده است که زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی […]

نقد و بررسی رشد و توسعه شهر نشینی

سایت استان: سید چمران موسوی شادابی، طراوت، سلامت، زیبایی و دوام عمر هر شهر بی شک بستگی تام به کار مداوم و دقیق هر کدام از اندام های شهری از جمله شهرداری ها و شورای شهر از یک سو و از سوی دیگر تغذیه شهری درست و سلامت فکری، جسمی، روحی و روانی اصلی ترین […]

“توسعه آموزش و مدیران خلاق”

سایت استان: چمران موسوی* در دنـیـای سـازمـانـی امـروز مدیران خلاق ، سازمان های خلاق وکارکنان خلاق اضلاع مثلث خـلاقـیـت هـسـتـنـد کـه بـدون هـر یـک خـلاقـیـت و نـوآوری بـه سـر مـنـزل مقصود نمی رسد. ساختار سازمانی مناسب ، حمایت ، پشتیبانی و تشویق لازم مدیران دو عـنـصـر اسـاسـی در خـلاقـیت افرادند. و زمینه ها و شرایط […]

پربازديد