چنارستان

«گزینه ی مورد نظر زارعی برای شرکت برق استان چه کسی است؟»

سایت استان: علی حیدری این روزها همه از زارع می گویند .همه از او انتقاد می کنند و خودش آنگونه که مدعی است فشار ها برای انتخاب مدیران استانی به او زیاد است.و در جدیدترین مورد گفته می شود ایشان تمام قد دنبال پیگیری مدیرعاملی شرکت برق استان برای یکی از نزدیکان خود می باشد […]

پربازديد