20 مهر

غزلی از حافظ

بیستم مهر به نام روز حافط نامگذاری شده است. غزلی از دیوان حافظ: ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامهٔ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم سِرّ حق […]

پربازديد