28 مرداد

دن‌کیشوت در خیابان ولی‌عصر علیه کودتا

دنکیشوت در خیابان ولی‌عصر علیه کودتا

مصدق و آتوریته‌ی معکوس!

آتوریته ی ( اقتدار) مشروع، طبق تعریف ماکس وبر یعنی اینکه  فرمانروا باید دارای اراده‌ای باشد که بر اعمال فرمان‌برداران مؤثر باشد و این اراده به‌صورت فرمان، پدیدار شود. فرمان‌برداران در عمل، فرمان را گردن نهند. فرمان‌برداران به‌طور ذهنی نیز فرمان را پذیرفته و از آن‌ها اطاعت کنند. پس نفس اقتدار به خودی خود بد […]

درس‌هایی از کودتای 28 مرداد

کودتای 28 مرداد سال 1332 و برکناری دولت قانونی مصدق یکی از رویدادهای مهم سیاسی قرن بیستم در کشورمان به شمار می‌آید. اگر از منظر گذار به دموکراسی رویدادهای منتهی به کودتای 28مرداد را نگاه کنیم، این کودتا مانعی جدی و اساسی در مسیر توسعه سیاسی ایران بود. بعد از جنبش مشروطه و فراز و […]

پربازديد